ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՍՈՑԻԱՑԻԱ

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ

Սոցիալական աշխատողների հայկական ասոցիացիայի գործունեության առաջնահերթություններն են մարդու իրավունքների պաշտպանությունը և բնակչության սոցիալական հիմնախնդիրների լուծմանն ու կարիքների բավարարմանը նպաստելը: Ասոցիացիայի խնդիրն է պատշաճ ուշադրություն դարձնել սոցիալական այն քաղաքականություններին և բարեփոխուներին, որոնք ազդում են սոցիալական աշխատողների մասնագիտական գործունեության և այն անձանց կենսագործունեության վրա, ում նրանք համապատասխան ծառայություններ են մատուցում: Այդ խնդրի իրագործումը ենթադրում է սոցիալական աշխատողների իրավունքների պաշտպանություն, բնակչության համապատասխան խմբերին մատուցվող ծառայությունների որակի բարձրացմանն ուղղված անհրաժեշտ քայլերի նախաձեռնում, նոր, պահանջված սոցիալական ծառայությունների անհրաժեշտության բարձրաձայնում, սոցիալական աշխատանք մասնագիտության կարևորության մասին հանրության իրազեկվածության մակարդակի բարձրացում: 

Ինչպե՞ս է գործում Սոցիալական աշխատողների հայկական ասոցիացիան

Սոցիալական աշխատողների հայկական ասոցիացիան կամավորական, մասնագիտական կառույց է (վճարովի միակ հաստիքները Ասոցիացիայի կողմից իրականացվող ծրագրի ղեկավարի և հաշվապահի հաստիքներն են): Ասոցիացիայի հիմնական գործունեությունն իրականացվում է վերջինիս անդամների և դրամաշնորհային ծրագրերի միջոցով:

Ասոցիացիան ակտիվորեն աջակցում է սոցիալական ոլորտում իրականացվող բոլոր այն փոփոխություններին, ծրագրերին ու միջոցառումներին, որոնք ուղղված են հայ հասարակությունում սոցիալական արդարության և մարդու իրավունքների պաշտպանությանը: Որպես մասնագիտական կառույց՝ Ասոցիացիան ակտիվորեն ընդգրկվում է նաև ազգային, մարզային կամ տեղային մակարդակներում իրականացվող սոցիալական բարեփոխումների նախագծման և իրագործման պրոցեսներում՝ վերլուծելով, գնահատելով և համապատասխան առաջարկություններ ներկայացնելով այդ բարեփոխումների ընթացքի և արդյունքների վերաբերյալ: Տարեկան կտրվածքով Ասոցիացիան վերլուծում է տարբեր ոլորտներում առկա ընթացակարգային և իրավական բացերը, որոնք անմիջականորեն ազդում են սոցիալական ծառայությունների որակի, մատչելիության ու հասանելիության վրա, պայմանավորում են դրանցում ներառված շահառուների իրավունքների իրացման և պաշտպանության հնարավորությունները: Նմանատիպ վերլուծությունների հիման վրա Ասոցիացիան մշակում և կառավարությանն է ներկայացնում սոցիալական պաշտպանության ոլորտի բարեփոխմանը միտված, երկարաժամկետ փոփոխություններ ենթադրող առաջարկներ, ռազմավարական քայլեր, նորարարական մոտեցումներ: Այդ առաջարկները հիմնականում վերաբերում են սոցիալական քաղաքականության և սոցիալական ծառայությունների արդյունավետության բարձրացման մեխանիզմներին ու տարբերակներին, որոշումների կայացման ընթացքում այն դժվարությունների հաղթահարման հնարավոր ուղիներին, որոնք կապված են տեղեկատվական հասարակություններին բնորոշ ինֆորմացիոն տարաբնույթ հոսքերի կառավարման, օպտիմալ լուծումներ գտնելու, սոցիալական կանխատեսումներ իրականացնելու հետ:

Սոցիալական աշխատողների հայկական ասոցիացիան մշտապես ընդգրկվում է սոցիալական ծառայությունների և սոցիալական քաղաքականության բարեփոխմանը միտված նախաձեռնություններում և ծրագրերում: Ասոցիացիայի կողմից Կառավարությանը տրամադրվել են խորհրդատվական ծառայություններ հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար Գյումրիում վերականգնողական կենտրոն ստեղծելու նպատակով: Իսկ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությանը Ասոցիացիան աջակցել է կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների համար ցերեկային կենտրոն հիմնելու հարցում: Ասոցիացիայի դերն էական է եղել նաև ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների նախագծման և մոդելավորման գործընթացներում:

Իր հիմնադրումից ի վեր Ասոցիացիան էապես նպաստել է ցանցային համագործակցության զարգացմանը սոցիալական աշխատանքի ծառայություններ տրամադրող պետական և հասարակական կազմակերպությունների, սոցիալական աշխատանքի կրթական կառույցների, ոլորտի փորձագետների, հետազոտողների, սոցիալական քաղաքականության մասնագետների միջև: Այդպիսով Ասոցիացիան կարողացել է նաև սոցիալական ոլորտում ուժեղացնել իրավապաշտպանական գործունեությունը և լայնորեն իրականացնել ադվոկացիոն (իրավունքների պաշտպանության) գործառույթներ: Երեխաների պաշտպանության ոլորտում գործող հասարակական կազմակերպությունների համագործակցության ամրապնդման և երեխաների իրավունքներին առնչվող օրենդրական գործընթացների վրա նպատակային ու համալիր ազդեցություն ունենալու նպատակով Ասոցիացիան նաև նախաձեռնել է Երեխաների պաշտպանության ցանցի ձևավորումը: