ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՍՈՑԻԱՑԻԱ

Նպատակներ և խնդիրներ

Ասոցիացիայի նպատակներն ու խնդիրները արտացոլում են կազմակերպության որդեգրած սկզբունքներն ու առաքելությունը։

Ասոցիացիայի հիմնական նպատակներն են՝ Հայաստանում սոցիալական աշխատանքի կրթության և պրակտիկայի զարգացումը, սոցիալական աշխատողների և նրանց շահառուների իրավունքների և շահերի պաշտպանությունը, ՀՀ սոցիալական քաղաքականության և սոցիալական պաշտպանության բարեփոխումներին նպաստելը, ինչպես նաև գործող սոցիալական ծառայությունների պրոֆեսիոնալիզացիան։

Ասոցիացիայի հիմնական խնդիրներն են՝

  • սոցիալական ոլորտի ու մասնագիտական գործունեության կարգավորմանն ուղղված օրենսդրական բարեփոխումներին ուղղված առաջարկությունների մշակումը,
  • սոցիալական աշխատանքի մասնագիտական չափորոշիչների և էթիկական նորմերի կիրառմանն ուղղված ծրագրերի իրականացումը,
  • սոցիալական ծառայությունների նոր մոդելների մշակումը՝ ելնելով նորագույն տեխնոլոգիական և գիտական զարգացումներից,
  • սոցիալական ծառայություններ մատուցողների և ծառայությունների շահառուների շահերի պաշտպանությունը,
  • սոցիալական աշխատողների մասնագիտական գիտելիքների և հմտությունների շարունակական կատերալագործումը,
  • գոյություն ունեցող սոցիալական հիմնախնդիրների վերլուծությունը և դրանց լուծմանն ուղղված առաջարկությունների մշակումը,
  • սոցիալական պաշտպանության ոլորտի բարեփոխումների և սոցիալական հիմնախնդիրների վերաբերյալ հասարակության իրազեկումը,
  • հայալեզու մասնագիտական գրականության մշակումն ու տարածումը։