Հայաստանի սոցիալական աշխատողների ասոցիացիա

Հայ

|

Սոցիալական աշխատանքի դասընթացավարի մրցույթ

14.07.2021

Սոցիալական աշխատողների համար վերապատրաստման սեմինարների, սոցիալական աշխատողների աշխատավայրում քոուչինգի իրականացման խորհրդատու

«Հայաստանի սոցիալական աշխատողների ասոցիացիա» հասարակական կազմակերպությունը (այսուհետ` Ասոցիացիա) «Հայաստանում սոցիալական ներառման և ինքնաբավ կենսապահովման միջոցառումների խթանում» (“Promoting Social Inclusion and Self-Reliant Livelihood Activities in Armenia”)  դրամաշնորհային ծրագրի (հետայսու՝ Ծրագիր) շրջանակում հայտարարում է Դասընթացների իրականացման (Վերապատրաստման սեմինարներ սոցիալական աշխատողների համար, սոցիալական աշխատողների աշխատավայրում վերապատրաստում/քոուչինգ) խորհրդատուի ընտրության մրցույթ:           

Այս խորհրդատվության հիմնական նպատակն է ուժեղացնել սոցիալական աշխատողների / դեպք վարողների կարողությունները Լոռու, Շիրակի, Կոտայքի, Արմավիրի և Արարատի մարզերում `սոցիալական դեպքի վարման արդյունավետ իրականացման դասընթացների / սեմինարների և աշխատանքային վերապատրաստման (քոուչինգի) միջոցով  նորաստեղծ միասնական սոցիալական ծառայության 200 սոցիալական աշխատողների համար:

Աշխատանքի շրջանակը

Ծրագիրն իրականացնող գործակալության (ԾԻԳ) ներկայացուցչի (Ծրագրի բաղադրիչ 1-ի համակարգողի) հսկողության ներքո Սոցիալական աշխատանքի դասընթացների իրականացման խորհրդատուն (Սոցիալական աշխատողների վերապատրաստման սեմինարներ, ՍԱ աշխատանքային վերապատրաստում / քոուչինգ), այսուհետ ` Խորհրդատուն, պարտավորվում է իրականացնել հետևյալ առաջադրանքները ՝

 1. Ծրագրի թիրախային մարզերում սոցիալական աշխատողների դասընթացների (սեմինարների, վերապատրաստումների) անցկացում.
 2. Ծրագրի թիրախային մարզերում սոցիալական աշխատողների աշխատավայրում վերապատրաստման (քոուչինգի) անցկացում։

«Դասընթացների անցկացում» առաջադրանքի շրջանակում, Խորհրդատուն (դասընթացավարը) պատասխանատու է հետևյալ խնդիրների համար՝

 • Մասնակցել ծրագրի միջազգային խորհրդատուների կողմից անցկացվող ToT-ին (դասընթաց դասընթացավարների համար);
 • Պատրաստել և առաջարկել դասընթացների անցկացման մեթոդներ / մոտեցումներ, ներառյալ վարժություններ, ուսուցողական խաղեր, դեպքերի ուսումնասիրություններ և այլն;
 • Իրականացնել երկօրյա վերապատրաստման սեմինարներ (3) ծրագրի յուրաքանչյուր մարզում գտնվող պետական և համայնքային սոցիալական աշխատողների համար` համաձայն ToT-ների ընթացքում տրամադրված դասընթացների նյութերի և ցուցումների;
 • Մշակել վերապատրաստման հաշվետվություններ `համաձայն տրամադրված ուղեցույցի։

«Սոցիալական աշխատողների աշխատավայրում վերապատրաստման (քոուչինգի) անցկացում» առաջադրանքի շրջանակում, Խորհրդատուն (դասընթացավարը) պատասխանատու է հետևյալ խնդիրների համար ՝

 • Անհատական և խմբային քոուչինգ աջակցություն տրամադրել տեղական սոցիալական աշխատողներին / դեպք վարողներին  հետևյալ խնդիրների համար՝
 • Դեպքերի գրանցում (ներառյալ MIS- ի (տեղեկատվական կառավարման համակարգի) կիրառումը)
 • Սոցիալական աշխատանքի մեթոդներ (կարիքների խորը գնահատում, մոտիվացիոն հարցազրույց, տնային այցեր, քարտեզագրում և այլն)
 • բարդ հաճախորդների հետ աշխատանք
 • կապերի հաստատում
 • Ռեսուրսների մոբիլիզացում
 • Հաճախորդների հետ հաղորդակցում ակտիվացման, հզորացման, համայնքների մոբիլիզացման և ներառման վերաբերյալ
 • Օգնել զարգացնել և բարելավել սոցիալական աշխատանքի հմտությունները հետևյալ ուղղություններով՝
 • Կարեկցանք
 • Արդյունավետ հաղորդակցություն
 • Կազմակերպում
 • Քննադատական մտածողություն, որպեսզի կարողանան վերլուծել անկողմնակալ դիտորդությունից և հաղորդակցությունից ստացված տեղեկատվությունը
 • Ակտիվ ունկնդրում
 • Շահերի պաշտպանություն
 • Համապատասխան համայնքներում տեղական սոցիալական ծառայության աշխատուժի հետ անցկացնել ամենամսյա հանդիպումներ հետևյալի վերաբերյալ՝ 
 • Համագործակցային սոցիալական աշխատանքի պրակտիկա
 • Ինքնօգնություն և մասնագիտական այրման կանխարգելում
 • Մշակել ամսական հաշվետվություններ ստեղծված մարտահրավերների, ինչպես նաև  սոցիալական աշխատողների հզորացման հմտությունների, աշխատանքային միջավայրի, աշխատանքային մշակույթի, ուղղորդումների, դեպքերը գրանցման և այլնի վերաբերյալ ցուցաբերված աջակցության մասին:

Ժամանակացույց և փուլեր

Առաջադրանք

Հաշվետվության ձևաչափ

Առաջադրանքի իրականացման տևողությունը

1. Ծրագրի թիրախային մարզերում սոցիալական աշխատողների դասընթացների (սեմինարների, վերապատրաստումների) անցկացում.

Դասընթացի գործունեության իրականացման և ստորագրված ժամանակացույցի հաշվետվություն

Պայմանագիրը ստորագրելուց հետո 12 ամսվա ընթացքում

2. Ծրագրի թիրախային մարզերում սոցիալական աշխատողների աշխատավայրում վերապատրաստման (քոուչինգի) անցկացում

Աշխատավայրում վերապատրաստման (քոուչինգի) և ստորագրված ժամանակացույցի իրականացման մասին հաշվետվություն

Պայմանագիրը ստորագրելուց հետո 18 ամսվա ընթացքում

Դասընթացների և քոուչինգի աշխատանքային լեզուն հայերենն է: Դասընթացները և քոուչինգը կկազմակերպվեն ծրագրի թիրախային մարզերում: Դասընթացների / քոուչինգների անցկացման վայրը և ժամկետները կհաստատվեն ԾԻԳ-ի կողմից, տրանսպորտային և ճանապարհորդության հետ կապված այլ ծախսերը հոգալու է ծրագիրը: ԾԻԳ-ը կարող է խնդրել խորհրդատուին դասընթացները / քոուչինգը անցկացնել վիրտուալ առցանց պլատֆորմների միջոցով: Խորհրդատուին կվճարեն համաձայն Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքային օրերի քանակի:

Անհրաժեշտ հմտություններ

 • Բարձրագույն կրթություն սոցիալական աշխատանքի ոլորտում
 • Առնվազն 3 տարվա փորձ `որպես սոցիալական աշխատանքի քոուչ / ղեկավար (երաշխավորող նամակները կդիտվեն որպես առավելություն)
 • Առնվազն 5 տարվա փորձ սոցիալական աշխատանքի ոլորտում (ակտիվացում, ներառում և երեխաների աղքատություն)
 • Առնվազն 3 տարվա փորձ սոցիալական աշխատողների դասընթացներ անցկացնելու գործում
 • ՀՀ սոցիալական պաշտպանության համակարգի գերազանց իմացություն
 • Անգլերենի իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն
 • Շատ լավ հաղորդակցման, ներկայացման և կազմակերպչական հմտություններ, ինչպես նաև թիմային աշխատանքի հմտություններ
 • Համակարգչային գիտելիքներ
 • Մոտիվացնելու և ոգևորելու կարողություն

Ծրագրի մասին

Ծրագիրը Արարատի, Արմավիրի, Կոտայքի, Լոռու և Շիրակի մարզերի քաղաքային և գյուղական համայնքներում ավելի քան 11,000 խոցելի անձանց համար ընդլայնելու է սոցիալական աջակցության նպաստներից և ծառայություններից օգտվելու հնարավորությունները, և տրամադրելու է ինքնազբաղվածության աջակցություն: Ծրագրի դրամաշնորհը տրամադրվել է Ճապոնիայի Սոցիալական Զարգացման Հիմնադրամի (Japan Social Development Fund, JSDF) կողմից: 

Ծրագիրը մշակվել է Համաշխարհային բանկի կողմից ` ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության հետ համատեղ, և այն կիրականացվի «Հայաստանի սոցիալական աշխատողների ասոցիացիա» ոչ առևտրային հասարակական կազմակերպության կողմից, որը հանդիսանում է  Հայաստանում սոցիալական աշխատողների ազգային մասնագիտական ներկայացուցչական մարմին: JSDF-ը ստեղծվել է Ճապոնիայի կառավարության և Համաշխարհային բանկի կողմից ` որպես Համաշխարհային բանկի իրավասու երկրների առավել աղքատ և խոցելի խմբերին ուղղակի օգնություն տրամադրելու մեխանիզմ: Նպատակն է ընդլայնել նրանց հնարավորությունները, ուժեղացնել նրանց կարողությունները և մասնակցությունը հասարակության և տնտեսական կյանքում:

Դիմումի ընթացակարգ

Վերոշարադրյալ պահանջներին համապատասխանող խորհրդատուները կարող են մինչեւ 2021 թվականի հուլիսի 29-ը ներկայացնել մոտիվացիոն նամակ և կենսագրական թերթիկ (CV) ստորև նշված էլեկտրոնային հասցեով: Խնդրում ենք էլ. փոստի «Subject» դաշտում նշել հանձնարարականի անվանումը՝ «Սոցիալական աշխատողների դասընթացների իրականացման խորհրդատու»:

Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ հարցազրույցի կհարավիրվեն միայն նախնական ընտրությունը անցած թեկնածուները:

Էլ. փոստ՝  procurement@aasw.org  

Հարցերի և պարզաբանումների համար hեռ.`(374 93) 51-44-99 

Հայտարարություններ

Տեսնել ավելին

ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Տեսնել ավելին