Հայաստանի սոցիալական աշխատողների ասոցիացիա

Հայ

|

ՎԵՐՍՏՈՒԳԻՉ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

Վերստուգող հանձնաժողովն իրավասու է՝

  • տարին մեկ անցկացնելու Ասոցիացիայի ֆինանսատնտեսական գործունեության ստուգում,
  • ծանոթանալ Ասոցիացիայի գործունեությանն առնչվող բոլոր փաստաթղթերին, 
  • ստանալ Ասոցիացիայի գործունեության վերաբերյալ տեղեկություններ, 
  • իրականացնել Ասոցիացիայի կանոնադրությամբ կամ Ժողովի որոշմամբ նախատեսված այլ լիազորություններ։