Հայաստանի սոցիալական աշխատողների ասոցիացիա

Հայ

|

ՎԵՐՍՏՈՒԳԻՉ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

Ասոցիացիայի վերստուգող հանձնաժողովն իրավասու է՝

տարին մեկ անցկացնելու Ասոցիացիայի ֆինանսատնտեսական գործունեության ստուգում, ծանոթանալ Ասոցիացիայի գործունեությանն առնչվող բոլոր փաստաթղթերին, ստանալ Ասոցիացիայի գործունեության վերաբերյալ տեղեկություններ, ինչպես նաև իրականացնել Ասոցիացիայի կանոնադրությամբ կամ Ժողովի որոշմամբ նախատեսված այլ լիազորություններ։